Stadgar

Skyldighet att känna till stadgar
Stadgarna är föreningens gemensamma regler. Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgarna. Därför är det viktigt att läsa igenom dem noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgarna kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar
Stadgarna kan endast ändras genom att medlemmarna röstar på en stämma. Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga så räcker det med ett beslut. Det är dock sällsynt, därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen. Ett sätt att göra detta är att man först har en extra föreningsstämma där stadgeändringen beslutas och därefter fattar det andra beslutet på den ordinarie stämman.

Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar i stadgarna. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen. Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.

Icon representing an icon
Stadgar Mitisgjutaren reviderade 2016.pdf